MENU

Regulamin
korzystania z usług
w LASERI

Niniejszy Regulamin korzystania z usług w LASERI określa ogólne warunki umowy, na podstawie, której Klient otrzymuje usługę. Regulamin dostępny jest na stronie www.laseri.pl oraz do wglądu w recepcji Laseri.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Laseri ul. Mogilska 18 w Krakowie czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00 – 20.00. Tylko w tych godzinach Klient może wykonać usługę.


2. Z usług oferowanych w LASERI mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą na wizytę przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym.


3. Klient może skorzystać z wybranej usługi salonu po zakwalifikowaniu go przez personel do zabiegu poprzez wypełnienie stosownych formularzy:
Zgody na zabieg z informacja o wszelkich przeciwwskazaniach oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez LASERI.


4. Pracownik ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Klienta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu lub Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.


5. Klient ponosi finansową odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie LASERI z jego winy.


6. W przypadku niestosownego zachowania klienta w LASERI lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu zabiegu, personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji LASERI ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.


7. LASERI zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen usług. Oferta aktualnych usług oraz Cennik usług dostępny jest do wglądu w Recepcji salonu oraz na stronie internetowej https://laseri.pl/price.html.


8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Korzystając z wybranej usługi w LASERI w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

ZASADY REZERWACJI TERMINU WIZYTY ORAZ WYKONANIA USŁUGI

1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie 510-033-055, mailowo: laseri.krakow@gmail.com lub dokonując rezerwacji online przez https://laseri.pl/.


2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


3. Celem potwierdzenia wizyty online, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo sms potwierdzającą rezerwację oraz 24 godziny wcześniej sms’a przypominającego o zarezerwowanym terminie.


4. Aby odwołać wizytę, należy skontaktować się telefonicznie lub przez sms 510-033-055, mailowo laseri.krakow@gmail.com z Recepcją salonu, co najmniej 24 godziny przed terminem zabiegu. W tym wypadku Klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.


5. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany.


6. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty powinien zgłosić się do Recepcji salonu nie później niż 10 min przed wyznaczoną godziną zabiegu celem dopełnienia wszelkich formalności.


7. W przypadku nie pojawienia się o czasie Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na ten zabieg.


8. LASERI zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli Klient spóźni się więcej niż 15 minut.


9. Pracownik recepcji po przybyciu klienta potwierdza wizytę i informuje Personel o przybyłym Kliencie.


10. LASERI zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego do zabiegu Pracownika bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem, że zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zabiegu.


11. LASERI zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.


12. Usługi / Pakiety / Bony / Karty podarunkowe zakupione w LASERI nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.

13. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, że:

  • Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu kosmetycznego.
  • Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu kosmetycznego zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
  • Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania.
  • Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów kosmetycznych, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.
  • Nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg kosmetyczny w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.
  • Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny.
  • Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu.
  • Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu kosmetycznego, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.

Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI I BONÓW ZNIŻKOWYCH

1. Klient zobowiązany jest przed przystąpieniem do zabiegu do poinformowania Recepcji salonu, z jakiej promocji chce skorzystać oraz przedstawić uprawniający do takowej zniżki: karnet, sms, mail, bon, ulotkę, voucher. Jeśli Klient nie poinformuje przed przystąpieniem do wykonania usługi, z jakiej promocji chce skorzystać, a uczyni to po wykonanej usłudze, rabat lub zniżka nie zostanie przyznana.

2. Zniżki i promocje nie łączą się ze sobą, Klient zawsze wybiera promocję, która jest dla niego najbardziej korzystna na daną usługę.

3. Każda promocja, karnet, bon, voucher ma wpisaną datę, do kiedy można go wykorzystać. Po tym terminie staje się nieważny.

4. Salon posiada w swojej ofercie bony prezentowe. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Zabiegu bądź wizyty w ramach bonu prezentowego przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Zabiegiem, Usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Zabiegu ustalona w cenniku, bądź indywidualnie z Klientem, podlega potrąceniu z bonu. W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji bonu lub zamiany usług po indywidualnej konsultacji z personelem Salonu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH

ZASADY OGÓLNE

1. W Recepcji salonu można wykupić Pakiety na niektóre zabiegi kosmetyczne oferowane w LASERI. Wykaz zabiegów pakietowych oraz Cennik Pakietów dostępny jest w Recepcji salonu lub na stronie internetowej https://laseri.pl


2. Terminy:

Korzystający – właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi w LASERI
.
Pakiet – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie.

Pracownik – osoba zatrudniona w LASERI na stanowisku Recepcjonistki lub Kosmetologa.


3. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła, tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach Pakietu.


4. Każdy Pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty.


5. LASERI zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu.


6. Korzystający ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie LASERI. W tej sytuacji należy zgłosić taką prośbę osobiście lub telefonicznie jak najszybciej przed upływem terminu ważności Pakietu.


7. LASERI nie przyjmuje zwrotów Pakietów, nie zwraca kosztów niewykonanych zabiegów oraz nie wymienia Pakietów na gotówkę ani na żadne inne zabiegi.


8. Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na tą lub te partię ciała, które Korzystający określi przy zakupie Pakietu i nie można wykorzystać zabiegów z Pakietu na inne partie ciała.


9. Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (o pojawiających się przeciwwskazaniach).


10. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

PAKIETY NA ZABIEGI DEPILACJI LASEROWEJ

1. Oferujemy Pakiety na 4, 6, 9 zabiegów depilacji laserowej.


2. W ramach nabycia Pakietu, Korzystający nabywa prawo do korzystania z usług LASERI przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, liczonym od daty zakupu Pakietu.


3. LASERI zastrzega jednak, że zabiegi wykonywane w ramach Pakietu są realizowane cyklicznie zgodnie z zaleceniami specjalisty LASERI – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania lasera.


4. Mając na uwadze fakt, iż działanie lasera jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, LASERI w ramach Pakietu nie gwarantuje pełnego efektu depilacji.


5. Po wykorzystaniu Pakietu kolejne zabiegi naliczane są w cenach regularnych według obowiązującego cennika dostępnego w Recepcji salonu lub na stronie internetowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Nie zastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług LASERI, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie Klienta jako przeciwwskazania do wykonywania zabiegów.

2. LASERI nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

3. Informacje podane w Salonie oraz przekazywane przez pracowników Salonu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Salonu Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Salon nie oferuje konsultacji i porad medycznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. LASERI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Recepcji salonu oraz na stronie internetowej https://laseri.pl.

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.

3. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres salonu: mailowo: laseri.krakow@gmail.com. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.